Co potrafi absolwent studiów I stopnia (licencjackich) geologii UAM?

• potrafi rozpoznawać i klasyfikować minerały i skały, rozpoznawać podstawowe grupy skamieniałości, wykonywać przekroje geologiczne, mapy geologiczne;
• posiada ogólną wiedzę z zakresu paleontologii i stratygrafii, mineralogii i petrologii, geologii strukturalnej, sedymentologii, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, geologii regionalnej Polski;
• ma wiedzę o złożach surowców naturalnych i ich występowaniu;
• umie prowadzić prace terenowe: projektować je, wykonywać i dokumentować;
• zna i rozumie główne zasady ocen oddziaływania na środowisko;
• stosuje programy komputerowe do przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych geologicznych. Rozumie zastosowanie systemów GIS w geologii. Potrafi obsługiwać oprogramowanie typu ArcGIS/QGIS, Surfer, SAGA GIS;
• zna podstawowe akty prawne dotyczące geologii oraz zasady udostępniania informacji geologicznej i materiałów kartograficznych.
• jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 ERK. Może kontynuować kształcenie na UAM na 4-semestralnych studiach magisterskich na kierunku geologia w ramach jednej z trzech specjalności: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, geologia stosowana Niżu Polskiego, geozagrożenia.

Gdzie może pracować absolwent studiów I stopnia (licencjackich) geologii?

• w firmach geologicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych;
• w przedsiębiorstwach poszukiwawczych i wydobywczych;
• w jednostkach administracji publicznej różnego szczebla zajmujących się wykorzystaniem surowców naturalnych i ochroną środowiska przyrodniczego;
• w firmach zajmujących się drogownictwem;
• absolwenci znajdują zatrudnienie zarówno w wielkich przedsiębiorstwach (np. KGHM), zakładach górniczych (np. KWB Konin), instytutach badawczych (np. PIG-PIB), jak i w firmach regionalnych (np. GT Projekt, Geoprojekt-Poznań).
Zgodnie z Ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (art. 50 i następne – Dz.U.2021.1420) absolwent, po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, może ubiegać się o stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geolog do samodzielnego wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi – np. przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, wykonywaniu prac kartografii geologicznej, poszukiwaniu i rozpoznawaniu zasobów wód podziemnych, określaniu warunków geologiczno-inżynierskich (kategorie I-VIII i XIII).

Scroll to Top