fbpx
Co potrafi absolwent studiów I stopnia (inżynierskich) geologii UAM?

• posiada ogólną wiedzę z całego zakresu nauk geologicznych (z paleontologii i stratygrafii, mineralogii i petrologii, geomorfologii i geologii kenozoiku, geologii złożowej, historycznej i regionalnej);
• ma rozszerzoną wiedzę z zakresu geologii inżynierskiej (m.in. z geotechniki i inżynierskiego rozpoznania podłoża) oraz hydrogeologii (m.in. eksploatacji wód podziemnych i modelowania ich przepływów);
• potrafi rozpoznawać i klasyfikować minerały i skały, rozpoznawać podstawowe grupy skamieniałości, wykonywać przekroje geologiczne;
• umie opisywać i klasyfikować grunty;
• potrafi wykonać podstawowe badania laboratoryjne gruntów;
• potrafi dokonać analizy stanu naprężenia w gruncie;
• zna różne techniki laboratoryjnych badań wód;
• potrafi zaprojektować eksploatacyjne i obserwacyjne otwory hydrogeologiczne i obliczyć przepływ wód podziemnych;
• stosuje specjalistyczne programy komputerowe (AutoCAD, GEO5, GeoStar). Potrafi obsługiwać oprogramowanie typu ArcGIS/QGIS, Surfer, SAGA GIS;
• zna podstawowe akty prawne dotyczące geologii oraz prawa wodnego i prawa budowlanego.
• jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 ERK. Może kontynuować kształcenie na UAM na 3-semestralnych studiach magisterskich na kierunku geologia w ramach specjalności geologia inżynierska i hydrogeologia.

Gdzie może pracować absolwent studiów I stopnia (inżynierskich) geologii?

• w firmach geologicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych
• w jednostkach administracji publicznej różnego szczebla zajmujących się wykorzystaniem surowców naturalnych i ochroną środowiska przyrodniczego
• w firmach zajmujących się drogownictwem
• znajduje zatrudnienie zarówno w firmach o skali krajowej (np. Warbud S.A., Wody Polskie PGW, PIG-PIB, Gaz-System S.A.), jak i regionalnej (np. Hydroconsult, GT Projekt, Geoprojekt-Poznań, Aquanet S.A.).
Zgodnie z Ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (art. 50 i następne – Dz.U.2021.1420) absolwent, po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, może ubiegać się o stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geolog do samodzielnego wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi – zwłaszcza przy określaniu warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych (kategoria VII), przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu zasobów wód podziemnych, określaniu warunków hydrogeologicznych związanych np. z wykonywaniem odwodnień budowlanych (kategoria V), i przy innych zadaniach (pozostałe kategorie).

Scroll to Top