Zgodnie z zapisami Statutu UAM  z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Rozdz. 2, § 111 oraz  Rozdz. 3, § 123), w Instytucie Geologii powołana została Rada Programowa Kierunku Studiów Geologia (RPKG), stanowiąca gremium opiniodawczo-doradcze w zakresie kształtowania procesu dydaktycznego, a po części spełniająca także funkcje administrowania procesem dydaktycznym, co niegdyś pozostawało w gestii wicedyrektora IG ds. dydaktycznych .

Jest to jednostka najniższego szczebla w strukturze UAM, działająca obok zwierzchnich jednostek, tj.: Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz Rad ds. Kształcenia Szkół Dziedzinowych.

Wśród podstawowych zadań i kompetencji RPKG, wynikających z nadrzędnego celu działania RPKG, tj. dbałości o jakość kształcenia na kierunku geologia znajdują się m.in.:

  • opracowywanie i wdrażanie programów studiów,
  • weryfikacja i aktualizacja kierunkowych efektów uczenia się,
  • przygotowywanie obciążeń dydaktycznych, w tym także harmonogramu ćwiczeń terenowych;
  • nadzór nad procesem dyplomowania, w tym:
  • ogłaszanie naboru tematów prac dyplomowych,
  • przyjmowanie zgłoszeń i zatwierdzanie propozycji tematów,
  • kontrola jakości prac dyplomowych,
  • nadzór nad aktualnością i kompletnością sylabusów,
  • nadzór nad jakością kształcenia (plany hospitacji, konsultacje ze studentami i członkami Rady Gospodarczej Kierunku).

RPKG jest ciałem kolegialnie podejmującym decyzje, które formalnie mają formę uchwał, niemniej w celu jak najbardziej efektywnego funkcjonowania rady, poszczególni jej członkowie koordynują zadania w ww. zakresach:

– dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM: plany hospitacji, konsultacja ze studentami i RGK;

– dr hab. Katarzyna Skolasińska, prof. UAM: proces dyplomowania, weryfikacja jakości prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich), obciążenia dydaktyczne;

– dr Robert Radaszewski: proces dyplomowania; weryfikacja jakości prac inżynierskich;

– dr Wojciech Stawikowski: koordynacja działań w zakresie przedmiotów do wyboru dla studentów, obciążenia dydaktyczne;

– dr Paweł Wolniewicz: sylabusy.

Wszelkie sprawy związane z szeroko pojętym procesem dydaktycznym realizowanym na kierunku geologia prosimy kierować do nas mailowo, na adres rpkg@amu.edu.pl.

W przypadku, gdy będą one wykraczały poza kompetencje RPKG, będą przekazywane do Dziekana ds. studiów stacjonarnych prof. dr hab. A. Maciasa, o czym zainteresowani będą informowani.

Scroll to Top