Konkurs na logo Instytutu Geologii UAM

Regulamin konkursu na Logo Instytutu Geologii z okazji Barbórki
Konkurs przeznaczony jest dla studentów (przede wszystkim) i pracowników Instytutu Geologii

Organizatorem konkursu i obiecującym nagrodę jest Instytut Geologii UAM przy ul. B. Krygowskiego 12 w Poznaniu.

TERMINY
1. Ogłoszenie konkursu następuje w dniu 30.11.2022 roku.
2. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 7 grudnia 2022 roku o godz. 18.00
1. Prace konkursowe należy przesłać mailowo na adres iguampr@amu.edu.pl za pomocą poczty elektronicznej, w przypadku większych plików za pomocą portalu Wetransfer.com
2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 8 grudnia 2022 roku.
3. Komisja konkursowa/Organizator zastrzega sobie prawo niewybrania zwycięzcy, jeśli nie zostaną spełnione kryteria konkursu co do elementów obecnych na logo podanych poniżej w regulaminie w części „Kryteria oceny prac konkursowych przez komisje konkursową”
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 grudnia 2022 roku w trakcie oficjalnej części Barbórki po godz. 16.00 w auli Krygowskiego. Wtedy też nastąpi upublicznienie zwycięskiego projektu.
CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w ocenie Organizatora znaku graficznego (logo), który będzie wykorzystany do jego identyfikacji wizualnej i umieszczany na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, takich jak m.in. plakaty, foldery, billboardy, roll-up, odzież, kubki, inne gadżety reklamowe, prezentacje, serwisy internetowe, media społecznościowe, tablice informacyjne, oznaczenie siedziby i adresów pod którymi Organizator prowadzi działalność.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda studentka i student oraz pracownicy Instytutu Geologii oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej.
3. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac indywidualnie lub zespołowo. Nagroda przyznana zespołowi autorów jest traktowana jako jedna. W przypadku zespołowego złożenia prac należy jednoznacznie wskazać przedstawiciela, który będzie reprezentował współautorów .
4. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów. Każdą pracę należy złożyć pojedynczo i przesłać osobnym mailem.
5. Organizator przewiduje osobisty odbiór nagrody.
6. Logo powinno być wykonane w aplikacji CorelDraw (wersja 16 i młodsza), w edytowalnej wersji, zarówno w kolorze jak i w wersji czarno-białej.
7. Przygotowane logo powinno być przesłane na wskazany adres iguampr@amu.edu.pl zarówno w postaci pliku Corel jak i zapisane w pliku PDF. W treści maila musi być zawarta informacja o autorze (imię i nazwisko autora, w przypadku studentów – rok i kierunek studiów, telefon kontaktowy; w przypadku zespołu autorów – nazwiska i imiona całego zespołu oraz kontakt do przedstawiciela zespołu).
8. W przypadku wygrania konkursu dane autora zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Geologii oraz w mediach społecznościowych Instytutu. Danymi tymi będzie imię i nazwisko laureata oraz rok i kierunek studiów w przypadku studentów.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ KOMISJE KONKURSOWĄ
1. zgodność z regułami Konkursu
2. czytelność przekazu
3. oryginalność
4. Konieczna obecność nawiązań w grafice do Kuli Ziemskiej lub symboli geologii/górnictwa lub przekrojów geologicznych lub innych czytelnych i zrozumiałych grafik nawiązujących do geologii np. skamieniałości, minerałów itp.
5. Logo może zostać uzupełnione o napisy „Instytut Geologii UAM w Poznaniu” oraz słowo „Barbórka”
6. Logo powinno być łatwe do rozpoznania i zapamiętania
7. Logo musi być wykonane w aplikacji CorelDraw przynajmniej w formacie A4 oraz musi być czytelne przy wydruku w formacie A6 i B6
INFORMACJE DODATKOWE
1. Udział w konkursie będzie rozumiany jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz zgoda na wykorzystanie logo przez Instytut Geologii w kolejnych latach do najróżniejszych kampanii promocyjnych bez tantiem dla wygranego 
2. Wygrane logo przechodzi na własność Instytutu Geologii UAM, z zastrzeżeniem, że na stronach internetowych IG będzie widniała stale informacja, kto jest jego autorem/autorami.
3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik konkursu. Koszty te nie podlegają zwrotowi przez Organizatora .
4. Uczestnik konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w zgłoszonym przez siebie projekcie logo IG. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanego przez Uczestnika projektu znaku graficznego.

Nagrodą w konkursie jest „torba na kamienie” z drobnymi upominkami z logo UAM.

Scroll to Top