Holoceńska historia rozwoju ekosystemów torfowisk źródliskowych alkalicznych na przykładzie dwóch stanowisk z terytorium Polski i Łotwy – Rafał Kiełczewski

Bardzo serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego mgr Rafał Kiełczewski (doktorant, IG UAM), wygłosi referat zatytułowany:

Holoceńska historia rozwoju ekosystemów torfowisk źródliskowych alkalicznych na przykładzie dwóch stanowisk z terytorium Polski i Łotwy

W ramach realizowanej w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, pod opieką prof. dr hab. Kariny Apolinarskiej i dr Krzysztofa Pleskota, pracy doktorskiej, Pan Rafał Kiełczewski zajmuje się badaniami osadów alkalicznych torfowisk źródliskowych. Ten nietypowy typ torfowiska charakteryzuje się wypływem na powierzchnię zasadowych wód podziemnych bogatych w jony wapnia. Owe torfowiska stanowią unikatowy i zanikający w szybkim tempie ekosystem, oraz cenne archiwum klimatyczne i ekologiczne.
Podczas referatu, prelegent zapozna słuchaczy z najważniejszymi wynikami swoich badań, które obejmują wieloaspektową analizę osadów dwóch torfowisk źródliskowych alkalicznych z obszaru północno-wschodniej Polski i zachodniej Łotwy.

Środa 22 maja, godz. 13.30, sala nr 14 w Instytucie Geologii.

Scroll to Top