Antropocen w osadach jeziora Shalkar (Kazachstan) – Michał Woszczyk

Bardzo serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk (WNGiG, Pracownia Biogeochemii), wygłosi referat zatytułowany:

Antropocen w osadach jeziora Shalkar (Kazachstan)

Od czasu tzw. rewolucji przemysłowej datuje się nasilona presja człowieka na środowisko naturalne, która w konsekwencji doprowadziła do znaczących i nieodwracalnych skutków przyrodniczych w skali globalnej. Ten fakt stał się podstawą dyskusji o wydzieleniu antropocenu jako odrębnej jednostki stratygraficznej w ramach czwartorzędu.
Argumenty na rzecz doniosłej roli człowieka w przekształcaniu środowiska pochodzą zarówno ze źródeł historycznych, danych obserwacyjnych jak i z archiwów geologicznych. Rolę tych ostatnich pełnią min. osady jeziorne, które w swojej litologii i składzie chemicznym rejestrują długofalowe przemiany zlewni będące odpowiedzią na zaburzenia lokalnych/regionalnych cykli geochemicznych skorelowanych ze zmianami klimatycznymi.
W wystąpieniu zaprezentowany zostanie geochemiczny zapis zmian środowiska przyrodniczego we wschodnim Kazachstanie w minionym stuleciu uzyskany z osadów jeziora Korzhynkol. Jest to naturalne jezioro położone w obszarze poddanym niewielkiej bezpośredniej antropopresji. Zmiany składu chemicznego osadów tego jeziora nawiązują do długookresowych zmian temperatur powietrza. Składniki śladowe (radionuklidy, metale śladowe, PFAS) dokumentują z kolei przebieg industrializacji i długodystansowy transport zanieczyszczeń. Zgromadzone dane pokazują znamienną cechę antropocenu: efekty oddziaływania człowieka widoczne są nawet tam, gdzie bezpośrednia presja nie występuje.

Zachęcamy do wysłuchania aktualistycznego i ciekawie zapowiadającego się referatu!

Scroll to Top